Pevaryl kräm 1%, puder 1% ATC-kod D01AC03. Vagitorium 150 mg och vagitorium depot 150 mg ATC-kod G01AF05. (Rx), Ff
Indikation: Vaginiter och vulviter orsakade av jästsvampar. Kräm och puder endast för utvärtes bruk. Vagitorium endast för intravaginal användning.
Pevaryl kan användas som egenvård vid svampinfektion till kvinnor som tidigare behandlats av läkare och nu fått samma symtom. Läkare ska kontaktas om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar. Pevaryl ska under första trimestern och under amning endast användas efter läkares inrådan. Pevaryl kan användas under andra och tredje trimestern om den potientiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret. Varning och försiktighet: Ej för barn under 10 år. Kan vara irriterade för ögon och slemhinnor. Inga effekter för att framföra fordon.
Datum för senaste översyn av produktresume 2018/03. Läs bipacksedeln som finns i förpackningen noga. För fullständig information se fass.se

Pevaryl Intim, Julkalendern 2020

Svampbehandling med Pevaryl

OBS! För att kunna lämna svar i vår app för iPhone måste du ha den senaste versionen.
Har du inte den senaste versionen så kan du öppna julkalendern i en browser här för att skicka in ditt svar.

Dela