Scheriproct® rektalsalva, Scheriproct® suppositorier Aktiva substanser: prednisolon, cinkokain. 1 g rektalsalva innehåller: prednisolonkaproat 1,9 mg, cinkokainhydroklorid 5 mg. 1 suppositorium innehåller: prednisolonkaproat 1,3 mg, cinkokain- hydroklorid 1 mg. Indikation: för behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt ytliga sprickbildningar vid ändtarmen. ATC-kod: C05AA04. Kontakta läkare om det inte skett någon förbättring efter 2–3 veckors behandling med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor. Varningar och försiktighetsmått: Tänk på att kontakta läkare för klinisk undersökning och säkerställande av rätt diagnos samt uteslutande av eventuell malign process (om det inte redan är gjort). Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner: Scheriproct bör användas med försiktighet tillsammans med andra lokalanestetika och patienter som behandlas med antiarytmika. Samtidig behandling med CYP3A4-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka risken för systemiska biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas avseende systemiska biverkningar av kortikosteroider. Graviditet och amning: Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte din läkare noga övervägt detta. Scheriproct går över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik under amning. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfällig användning av Scheriproct under amning. Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne. Läkemedlet är receptfritt. Läs bipacksedeln noga före användning. För fullständig information se fass.se

Scheriproct, Julkalendern 2020

Sheriproct

Dela