Scheriproct® rektalsalva, Scheriproct® suppositorier innehåller: prednisolon och cinkokain. Indikation: för behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt ytliga sprickbildningar vid ändtarmen. ATC-kod: C05AA04. Kontakta läkare om det inte skett någon förbättring efter 2–3 veckors behandling med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor. Varningar och försiktighetsmått: Tänk på att kontakta läkare för klinisk undersökning och säkerställande av rätt diagnos samt uteslutande av eventuell malign process. Graviditet och amning: Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte din läkare noga övervägt detta. Scheriproct går över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik under amning. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfällig användning av Scheriproct under amning. Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne. Läkemedlet är receptfritt. Läs bipacksedeln noga före användninginfo@karopharma.sewww.karopharma.se

Hemorrhoids Scheriproct Deep Dive – English

Dela