Cortimyk
Cortimyk (mikonazolnitrat och hydrokortison) (Rx)/OTC, Ff, ATC-kod: D01AC20.
20 mg/g + 10 mg/g, kräm
Indikation: Tinea (dermatofytoser orsakade av Trichophyton-, Epidermophyton– och Microsporum-arter) och kutana candidiasis med inflammatoriskt inslag och/eller där klåda är besvärande.
Varningar och försiktighet: Om tecken på irritation och överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas. Undvik att krämen kommer i kontakt med ögonen. Vid långtidsbehandling av svåra eksem på stora kroppsytor hos små barn bör risken för systemeffekt beaktas.
Datum för översyn av produktresumé 2020/08. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se Läs bipacksedeln noggrant innan användning.

 

Pevaryl (fot)
Pevaryl (ekonazol), (Rx)/OTC, Ff, ATC-kod: D01AC03.
1% kräm
Indikation: Tinea (dermatomykoser orsakade av Trichophyton-, Epidermophyton- och Microsporumarter), kutan candidiasis, pityriasis versicolor. För lokal behandling av huden. Varningar och försiktighet: Endast för utvärtes bruk. Pevaryl kräm ska inte användas i ögon eller mun. Speciell försiktighet skall iakttagas vid behandling nära ögonen. Pevaryl kräm innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Om tecken på irritation eller överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas. Graviditet: Pevaryl kräm kan användas under andra och tredje trimestern om den potentiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.
Datum för översyn av produktresumé 2018-03-12.
För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.

Nagel & Fotsvamp, Fotakademin 2.0

Dela